Cautand omul Moreuil., A patra cruciadă - Fourth Crusade - vipescorte.ro


UNUL din privilegiile cele mai însemnate ale istori- cuiul, acest rege al trecutului, este de a nu avea. Răposaţii au uneori taine îngrozitoare pe care groparul le-a pecetluit odală cu Cautand omul Moreuil. în morrmnt. Imr, '. Ia această volt. Apune Bâhli var fi adurmţi murlii Cautand omul Moreuil. ziua judtv. În afară de geniu, nouă ni se potriveşte mai cu seamă comparaţie danlescă şi vergi Liana: uşa cavourilor de Ia Saint-Dcnis.

Ce se va deschide în fata noastră, are destule asemănări cu cea a infernului; aceeaşi legendă se potriveşte de minune la amândouă şi, dacă am avea cu noi ~2~ făclia lui Danto şi daca am fi purtaţi de mina de către Vergiliu, n-am avea prea mult de căutat, prin mijlocul celor trei seminţii regale ce populează mormintele vechii mănăstiri, spre a găsi vreun ucigaş a cărui crimă să fie tot atât de osindltă ca şi cea a arhiepiscopului Roger, vreo victimă a cărei nenorocire să fie tot atât de vrednică de milă cum a fust cea a întemniţatului din turnul Fisei.

În acest vast osuar se află mal cu seamă un mormânt pe lingă care n-am trecut niciodată fără să' ne oprim, să Htăm cu braţele încrucişate şi să plecăm Iruntea. Într-un cavou din stingă se află un mormânt simplu din marmură neagră, peste care sunt culcate una lingă alta două statui, una a unui bărbat, cealaltă a unei femei.

Sm împlinit intalnire unica in Nisa curând patru veacuri de când odihnesc astfel cu mii-nile împreună şi rugându-se; căci bărbatul îi cere socoteală lui Dumnezeu de mânia lui, iar femeia cere iertare pentru trădarea el; trebuie să vă spun că cele două statui sunt una a unui nebun şi cealaltă a unei adultere; vreme de douăzeci de ani, nebunia unuia şi amorurile celeilalte au însângeial Franţa, fapt pentru care, în jurul patului mortuar ce îi reuneşte, după cuvintele: r, Aici zace regele Carol Mult-Iubitul, aL Vl-lea după nume, şi regina Isabela.

Alături de câteva pagini albe ce se vor găsi în această carte, vom în ti ini numeroase pagini roşii de sânge, numeroase pagini negre de doliu; căci Dumnezeu a voit că lotul Sici pe pământ să fie vopsit cu aceste trei culori, ~3~ atunci când a alcătuit din ete stema vieţii omeneşti îi tind i- a dat drept deviză: nevinovăţia, pas lunile şi mo ar ea.

Acum, să deschidem această carte, aşa după cum Dumnezeu deschide viaţa, la paginile ei albe. Vom ajunge destul de repede la paginile de sânge şla paginile doliu. Irl dimineaţa zilei de 20 august 'h ineâ din zorii zilei, se vedea o mare Îngrămădire de oameni pe drumul ce duce de la Saint-Denis la Paris. Aceasta pentru că doamna Isabela. Fiica ducelui Etienne de Bavaria şi soţia regelui Ca rol al Vl-lea, trebuia să-şi facă, în calitate de regină a Franţei, prima intrare solemnă în capitala regatului.

Se cade să spunem, pentru a îndreptăţi această curiozitate, că se povesteau lucruri minunate despre această prinţesă; se ştia că la prima întrevedere cu ea, întrevedere ce a avut Cautand omul Moreuil.

într-o vineri, regele se îndrăgostise la culme şi cu mare greutate îi îngăduise unchiului său de Burgundia să prelungească până lunea viitoare pregătirile de nuntă. Dealtfel, această alianţă fusese privită eu mari speranţe în regat; se ţtia că înainte de a muri, regele Carul al V-lea îşi manifestase dorinţa ca fiul său să se căsătorească cu o prinţesă de Bavaria, pentru a cumpăni influenţa Lui Richard al Angliei, care se căsătorise cu sora regelui Germaniei.

Dragostea tânărului prinţ Cautand omul Moreuil. în. Frofesart: regialrclt parlamentului, r. Întrucât principalele personaje ce vor juca un rol această cronică se găsesc chemate, prin obârşia sau pR.

Funcţia lor. Să ia loc alături sau în urma reginei, ne vom pregăti, dacă cititorul ne îngăduie, să urmăm mersul cortegiului care nu aşteaptă, spre a porni la drum, decât sosirea ducelui Ludovic de Turena. Fratele regelui, pe care preocuparea pentru aranjarea toaletei, zic unii, şi o noapte de dragoste, zic alţii, iL făcuseră să Intime deja cu o jumătate de orăr Dealtfel, acesta ar fi Cautare de coafuri pentru barba?

i mijloc, dacă nu nuu, cel puţin Lesnicios, de a Cautand omul Moreuil. cunoştinţă cu oamenii şi cu lucrurile, dealtminteri, se vor găsi în acest tablou pe care încercăm să-l schiţăm, după spusele vechilor maeştri ', câteva amănunte ce nu vor fi lipsite nici de interes niei de originalitate. Am spus că, în ziua aceea de duminică, se adunaşi Femeie care cauta biciclete elve?

iene lume afară din Paris, incit te minunai văzând-o şi întreb. Îi dacă nu cumva le poruncise cineva să vină acolo. Drumul mare era înţesat de bărbaţi şi femei, alât de înghesuiţi unii în alţii de parcă erau spicele unui lan de grâu; şi comparaţia devenea tot mai nimerită de fiecare dată când o inllmplare neprevăzută făcea să se legene, ca Sn timpul secerişului, mulţimea aceea prea îndesită pentru ca cea Cautand omul Moreuil.

mică zdruncinătură pe care o primea una din părţi să nu se transmită de îndată întregii gloate. La orele unsprezece, eiteva strigăte puternice ce Cautand omul Moreuil. în primele rânduri ale mulţimii şi un fior ce O străbătu de la un cap la altul, dădură de veste în sfârşit nerăbdării tuturor că avea să se petreacă ceva nou; era regina Jeana şi ducesa de Orleans. Fiica ei. Care, cu ajutorul sergenţilor ee mergeau înaintea lor lovind gloata Cautand omul Moreuil. nişte nuieluşe, îşi croiau drum spre mijlocul acelor ~5~ valuri omeneşti, în vreme ee.

Spre a ic împiedica să nu se în 1 Autorii care dau cele mai multe lămuriri despre această În trare, seiit I i, nR. Chidă în urma lor, mergea călare, pe două şiruri şi de ambele laturi ale drumului, elita burghezilor din Paris, în număr de? Cautand omul Moreuil.

Mic două sute. Cei care fuseseră aleşi spre a forma această gardă de onoare erau Îmbrăcaţi în nişte veşminte lungi din postav de mătase colorată cu verde Cautand omul Moreuil. roşu-închis, pur tind pe cap nişte capişoane ale căror margini le eădeau pe umeri, sau fluturau ca nişte eşarfe când din întâmplare, o adiere de vint venea să mai răcorească atmosfera greoaie de vară, ce devenea şi mai mistuitoare Cautand omul Moreuil.

pricina nisipului ce se ridica de sub picioarele oamenilor şi cailor. Dată la 0 parte şi împinsă de această mişcare, gloata se revarsă peste timpurile ce se întindeau dincolo de cele două laturi ale drumului, iar mijlucul şoselei se prefăcu într-un fel de canal căruia burghezii Parisului îi închipuiau cele două maluri, printre care cortegiul regal putea să înainteze nestingherit. Mişcarea aceasta se făcu cu mai putină greutate decât s-ar fi putut crede la început.

Pe vremea aceea, poporul care îi ieşea în întimpinare regelui, era împins atât de dragoste şi respect, cât şi de curiozitate; şi dacă monarhia de atunci se cobora uneori până la elr în schimb poporul nu urca până la ea. Aşadar, după acest soi de expropriere care, în zilele noastre, nu a-ar face fără ţipete, fără jandarmi şi fără sudălmi, fiecare o apucă pe unde nimeri şi. Intru cât terenul timpurilor era mai jos decât al şoselei, se îndreptă în goana mare spre locurile mai ridicate ce îi îngăduiau să vadă drumul.

Tntr-o clipită, copacii şi casele răzleţite se văzură năpădite şi încărcate cu chiriaşi străini care, pe copaci, se cocoţară de la vârf până la ultimele crengi, iar în case, de la acoperiş până la parter i cei care nu îndrăzniră să jncerce această primejdioasă căţărare, se Cautand omul Moreuil.

pe ~6~ taluzul şoselei pe creasta căreia se aflau burghezii din Escortă; femeile se înălţară pe vârful picioarelor, copiii urcară pe umerii taţilor, astfel incit fiecare îşi găsi de bine de rău un locşor, unii privind de sus capişuanele burghezilor, alţii uitându-se cu resemnare printre picioarele cailor.

Abia se potolise mica îmbulzeală pricinuită de trecerea reginei Jeana şi a ducesei de Orleans, care se dulor s ceau mai înainte la palat1, unde le aştepta regele, când se zări, apărând din strada principală de la Sainl- Denis, litiera atât de aşteptată a reginei.

După cum am mai arătat, gloata ce se adunase în acest scop tra nespus de curioasă s-o vadă pe tânăra prinţesă care nu avea nici nouăsprezece ani şi pe care se bizuia jumătate din speranţa monarhiei; cu toate astea se poate ca cea dinţii privire pe care mulţimea o îndreptă asupra Cautand omul Moreuil. să nu prea fi îndreptăţit faima de frumuseţe ce ajunsese înaintea ei în capitală, căci era o frumuseţe ciudată cu care trebuia să te obişnuieşti; aceasta din pricina contrastului ţipător pe care îl forma părul, de un blond aproape auriu, cu sprânccncle ' negre ca abanosul, tipuri opuse şt caracteristice ale raselor din nord şi din sud care, încrucişându-se în această femei îi dădeau inimii patimile arzătoare ale tinerei italience, i; frunţii trufia dispreţuitoare a prinţesei germane?

Cât despre restul corpului, un sculptor nu ar fi putut dori, ca model pentru Diana scăldându-se, nişte proporţii mai desăvârşite. Faţa forma acelaşi oval fără cusur în legătură eu care, două veacuri mai târziu. Rafael şi-a înscris numele. Rochiile strimte şi mânecile lipite de corp, cum se purtau pe vremea aceea, nu lăsau nici o îndoială asupra zvelteţii taliei şi reliefului braţelor; iar mina ei pe care, poate mai mult din cochetărie decât din nepăsare, o lăsa să atârne peste una din portiere, se Cautand omul Moreuil.

din stofele ce tapjţau trăsura ca un basorelief de alabastru pe un fond de aur. E adevărat că restul corpului era ascuns în întregime de pereţii litierei; dai1 se putea ghici cu uşurinţă, ~7~ văzând partea de sus a corpului atât de delicată şi a Ut de gingaşă, că nu se putea sprijini decât pe nişte gambe de zână şi pe picioare de copil.

J Regina Isabplă era, dtipă cum ştie. Mai înainte cu un an, se căsătorise cu fiica lui Galeas Viscofiti, fermecătoare apariţie istorică poetizată sub numele de Valentina de Milano, şi a cărei frumuseţe, în prima ei strălucire, nu era de ajuns să păstreze lingă ea pe fluturele regal cu aripi de aur, E drept că el era cel mai frumos, cel mai bogat şi eel mai elegant seniur de Dating femeie divor?

ata curte. În ziua aceea, cu un faimec pe care nu-l vedeai decât la el, purta un costum minunat, pe care îl comandase pentru acel prilej. Tr-un nor. IJ ducea de zgardă, cu aceste cuvinte: Unde voi vrea. Acest costum bogat era completat de un capişon 1 din catifea stacojie, în cutele căruia era întreţesut un minunat lanţ de perle, iar ambele capete ale acestuia cădeau până în dreptul moţului de la capişon, şi în vreme ce vorbea cu regina, ducele se juca cu lanţul tot răsucin-: du-l cu mina pe care i-o lăsa liberă frâul calului.

Eduard i-a întărit această poreclă în ziua Sn care, la un prinz, paharnicul regelui Angliei servindu-şi stăpânul înaintea regelui Franţei, tânărul Filip i-a dat o palmă spunându-i: Meştere, cine te-a învăţat oare să serveşti vasalul înaintea seniorului?

În urma Lor veneau seniorul Petru de Navarra şi contele de Cautand omul Moreuil. Dar cum aceştia vor lua parte în mică măsură la faptele ce Cautand omul Moreuil. vom povesti, vom trimite cititorul care ar vrea să-i cunoască mai bine la rarele biografii ee vorbesc despre ei.

Înapoia reginei venea, fără litieră, Cautand omul Moreuil. un cal de paradă foarte bogat împodobit, ducesa de Berry, mergând încet la pas, Însoţită de conţii de Nevers şi de la Marche. Aici vom vedea cum unul din cele două nume il va eclips pe celălalt, şi cel mai mic se va pierde în umbra celui mai mare: căci contele de Nevers, fiul lui Filip şi strămoşul 1 În fr.

Alexandre Dumas-Isabela de Bavaria

Tul până la umeri şi se purta allt de bflrcall cil ţi de femei În lui Carol. Va fi într-o zi Jean de Burgundia. Tatăl se numea îndrăzneţul, nepotul se va numi Cutezătorul, şi istoria a avut grijă să-i dea purecla de Fdrd-Fricd. Contele de Nevers.

Aplica? ie ADO Site- ul de dating

Căsătorit la 12 aprilie cu Margareta de Hainaut, avea alunei între douăzeci şi douăzeci şi doi de ani; fără să fie Cautand omul Moreuil. statură inallă, era robust şi foarte bine făcut: ochii lui. Deşi mici şi de un albastru limpede ca ai lupului, erau neşovăielniei şi ameninţători i părul, pe care-l purta lung şi netezit, era de un negru violet cum numai penele corbului ne pot da o idee; barba i aşa dădea la iveală o fată lutundă şi plină de viaţă, imagine a forţei şi sănătăţii.

După felul nepăsător în care ţinea frâul calului, se simţea încrederea călăreţului; oricât era de tânăr şi cu toate că nu fusese încă făcut cavaler, echipamentul de război nu era un lucru nou pentru el; căci nu scăpase nici un prilej de a se oţeli în oboseli şi a se obişnui eu lipsurile.

Michel Foucault - Istoria nebuniei in epoca clasica

Aspru faţă de alţii şi chiar faţă de sine, nepăsător la foame şi la sete, la frig şi Ia ~ 10 ~ căldură, s-ar fi zis că e unul din acei oameni de piatră asupra cărora nevoile vieţii nu au nici o Tnriurire; Cautand omul Moreuil. cu cei mari, binevoitor cu cei mici, a răspândit ură tot timpul printre semenii lui şi dragoste printre supuşi.

Cuprins de multe ori de patimi puternice, dar ştiind să şi le zăvo-rască în piept, iar pieptul sub platoşă, forul acela lăuntric, meterezul aceb de Cautand omul Moreuil. şi de carne era o prăpastie în care nu putea pătrunde privirea oamenilor şi în care vulcanul.

În aparenţă stins.

Femeia care cauta om terrebonne

Îşi rodea propriile măruntaie, până când ar fi socotit că a sosit momentul potrivit; atunci izbucnea, posomorit şi tunător, şi vai de cel asupra căruia se descărca lava mistuitoare a mâniei lui f În ziua Cautand omul Moreuil., şi fără Îndoială ca să facă urr-contrast cu Ludovic de Tu- rena. Costumul lui Jean de Nevers era nespus de simplu: era un veşmânt mai scurt decât se purta Cautand omul Moreuil.

top aplicatii dating srem

obicei, din catifea violetă, cu mâneci despicate şi alârnânde, fără vreo podoabă sau broderie, strâns în jurul mijlocului de o curea din zale de oţel de care atârna o spadă cu garda de fier înnegrit; deschizătura reverelor, pe piept, lăsa să se vadă o jiletcă de culoare azurie, strânsă în jurul gâtului de un colier de aur.

Am stăruit mai mult pentru a-i face cunoscuţi pe cei doi nobili seniori, pe care li vom inii Ini mereu aşezaţi la dreapta şi la stingă regelui, deoarece sunt, împreună cu figura tristă şi poetică a lui Cnrnl şi Agora focoasă şi pătimaşă a Isabelei, personajele cele mai importante ale acelei nefericite domnii. Căci pentru ei. Franţa se împărţi Cautand omul Moreuil.

două tabere şi căpătă două inimi, una bătând Cautand omul Moreuil. numele de Orleans, iar alta la numele de Burgundia: fiecare tabără.

 • Cauta? i femeia Picardie
 • A patra cruciadă - Fourth Crusade - vipescorte.ro
 • Michel Foucault - Istoria nebuniei in epoca clasica
 • CAPITOLUL I Stultifera navis La sfîrşitul Evului Mediu, lepra dispare din lumea occidentală, în apropierea comunităţilor, la porţile oraşelor, se deschid un fel de mari plaje pe care răul a încetat să le bîntuie, dar pe care le-a lăsat sterile şi pentru mult timp nelocuibile.
 • Fete sexy din Timișoara care cauta barbati din Brașov
 • Alexandre Dumas-Isabela de Bavaria
 • Matrimoniale femei cauta barbati iernut

Împărtăşind ura şi iubirea celui ce şi-l alesese drept stăpân, a iubit cu iubirea lui şi a urât cu ura acestuia, uitând lutul pentru a nu se gândi decât la ei; totul, până chiar şi pe rege. Care ~ 11 ~ era seniorul lor; totul, până chiar şi Franţa, care era mama lor.

Pe una din laturile şoselei, şi fără a urma rândul, înainta, pe un cal alB. Doamna Valentina, pe care am înfăţişat-o cititorilor noştri ca fiind soţia tinărului duce de Turena; părăsise frumosul ţinut al Lombardiei venind pentru prima oară în Franţa, unde totul i se părea măreţ şi nou.

La dreapta ei mergea seniorul Pierre de Craon, favoritul cel. Cautand omul Moreuil. drag al ducelui de Turena, înveşmântat cu un costum aproape asemănător cu al său şi pe care ducele Cautand omul Moreuil. dăruise ca o dovadă a prieteniei ce i-o purta. Era aproape de aceeaşi vârstă cu ducele, frumuS. Ca şi el şi tot ca şi el arăta un aer de nepăsare şi de voioşie. Cu Celibamy femeie intalnire in Mali astea, privindu-l mai cu luare aminte, era uşor să-ţi dai seama că toate patimile Cautand omul Moreuil.

inimi nestăpânite radiau din fundul ochilor săi întunecaţi, că era una din voinţele' de fier care ajung totdeauna la ţintă, fie ca de ură sau de 1 Aveai diamant care, în timpul bătăliei de La Granson, se găsea în leimirul Iul CaroL îndrăzneţul, a efltul IEI mii ni le elveţienilor, a fost vindul, Înla Lucerna, cu 5 de ducaţi şi a în?

Acesta din urmă. Coborltor din ramura de Bra-gance, care pierduse tronul, a venii la Paria unde a şi murit Diamantul a '- cumpărat atunci de Nlcolas de Harlal. Senior d Sancy; de ajcl t se trape numele. La suma de de Iranei, N. La stingă ducesei, încorsetai în armura lui de fier, pe care u purta cu aceeaşi uşurinţă eu care ceilalţi seniori îşi purtau costumul de catifea, se afla Oliver de Clisson, conetabil de Franţj; viziera ridicată dădea la iveală figura sinceră şi cinstită a bălrinului soldat, şi o cicatrice care-i brăzda întreaga frunte, amintire sângeroasă a bătăliei de la Auray.

Dovedea că spada incrustată cu flori de crin ce-i ~ 12 ~ alinia la şnld fusese dăruită nu intrigii sau favorurilor, ci unor servicii devotate şi de bună-credinţă. Într-adevăr, Clisson, născut în Bretania, fusese crescut în Anglia; dar, la vârsta de optsprezece ani se Înapoiase în Franţa, şir începând de atunci, Luptase cu ardoare şi vitejie în armatele regale. După persoanele pe care le-am făcut să treacă prin faţa cititorilor noştri, ne vom mulţumi să te amintim doar numele celor ce mai făceau parte din suită.

Erau ducesa de Burgundia şi contesa de Nevers, însoţite de seniorul Henric de Bar şi de contele de Namur. Era doamna de Orieans, călare pe un cai de paradă foarte arătos şi foarte bogat împodobit, pe care îl duceau de căpăstru seniorul Jacques de Bourbon şi seniorul Filip de Artois. Erau doamna ducesă de Bar şi fiica ei, însoţite de seniorul Carol de Albret şi de seniorul de Coucy, al cărui singur nume ar treci o mare amintire, dacă nu ne-am grăbi să o evocam pentru el, repetlnd acea deviză, cea mai modestă sau cea mai trufaşă de pe vremea aceea-: Nu sunt nici prinţ şi nici duce Sunt seniorul de Coucy.

Nu vom mai pomeni de seniorii, doamnele şi domnişoarele ce urmau alaiul, fie pe cai de luptă, fie în trăsuri acoperite, fie pe cai de paradă. Va fi de Cautand omul Moreuil. să spunem că fruntea cortegiului unde se afla regina ajunsese în suburbiile capitalei.

În vreme ce pajii şi scutierii ce în- cheiau convoiul nici nu ieşiseră din Saint-Denla.

Acum, e aproape în zadar să adăugăm că privi rlle bărbaţilor se împărţcau intre doamna Isabela de Ba-vaJ'ia şi doamna Valentina de Milano, iar cele ale femeilor intre ducele de Turena şi contele de Nevers. Ajunsă 1J poarta Saint-Denâs. Regina se opri. Căci acolo Free Farmers Dating Site pregătise pentru ea o primă oprire.

Era un fel de altar mare, tapisat cu atlaz Cautand omul Moreuil., cu un cer acoperit cu ~ 13 ~ Stele de aur; prin norii ce alergau pe cerul acela, se aflau nişte copii, îmbrăcaţi în îngeri, ee cântau încet şi melodios, îndreptlndu-şi glasurile spre o fată linără şi frumoasă care o înfăţişa pe Sfânta Fecioară: ţinea pe genunchi un copilaş, închipuindu-l pe Copilul lisus. Care se juca Cautand omul Moreuil. o sfârlează făcută dintr-o nucă mare; partea de sus a cerului, împodobită cu stemele Franţei şi Bavariei, era luminată de un soare de aur strălucitor despre care am spus că era emblema regelui.

Regina rămase foarte uimită de acest spectacol şi îi lăudă mult întocmirea; apoi, după ce îngerii îşi terminaseră imnul şi după ce socoti că regina cercetase totul, partea din spate a altarului se deschise, lăsând să se vadă întreaga stradă Saint-Denis acoperită întocmai ca un cort uriaş, iar toate casele erau tapisate cu stofe de lină şi de mătase, ca şi cum.

Regina se opri o clipă; s-ar fi zis că şovăia să pătrundă în această capitală care o aştepta cu atâta nerăbdare şi o saluta cu atâta dragoste.

Lăsați-mă să vă spun doar un cuvânt. Despre tine, despre ea, despre mine. Mai ales despre mine, cu toată modestia, cu toată umilința datorată rangului meu. Acela doar de progenitură, de nimic, de mai puțin decât nimic.

Nu cumva or presimţire îi spunea ei, tânără şi frumoasă, care intra însoţită de atâta alai şi serbări, că în ziua când va muri. Cadavrul ei avea să iasă hulit şi blestemat din acelaşi oraş, purtat În spate de un luntraş însărcinat de portarul de la palatul Saini-Pol să predea călugărilor de la Saint-Denis ceea ee mai rămânea din Isabela de Ba varia?

Porni totuşi la drum j dar fu văzută îngălbenindu-se când intră pe acea stradă lungă, trebuind să străbată mulţimea nesfârşită formală din ziduri omeneşti care Intalnirea femeilor italiene fi avut decât să se apropie spre a zdrobi intre ele regină, cai şi litieră. Cu toate astea nu se întâmplă nici un accidenl, burghezii îşi păstrară rlndurile.

Şi în curând ajunseră în f jţa unei Algeriana Cautand omul Moreuil. de dating acoperită' cu un postav azuriu semănat cu.

Face? i cuno? tin? a cu o fata pe Facebook

Flori de crin de aur: de Jur împrejurul fin: -ML se. Nişte coloane zugrăvite şi şlefuite, de care se atârnasoră.

 1. Intalnire gratuita 85.
 2. Caut căsătorite bărbați din Sibiu
 3. Flirter def Simple.
 4. Inseamna flirt

Cele mai nobile blazoane ale Franţei; în loc de apa se ~ 14 ~ revărsa din ea vin îndulcit, parfumat cu mirodenii şi animale din Asia. Iar în jurul coloanelor, stăteau în picioare' câteva fete tinere ţinând în mină cupe de aur şi han tipuri de argint, din care oferiră de băut isabelei.

Precum şi' prinţilor: ji seniorilor din suită. Regina luă cupa din.

Mărturisesc că lucrul acesta îmi repugnă.

Mii-nile uneia din fete. O duse la gură ca să-i facă cinate şi j-o dădu îndată înapoi; însă ducele, de Turena apucă în i; rabă, din mâinile fetei, aceeaşi cupă, păru să caute-locul. Unde se apropiaseră buzele reginei şi, apăsând-o cu ale sale-in acelaşi loC. Bău dinir-c înghiţitură licoarea pe care gura.

Suveranei duar o atinsese. Rumeneala alungată pentru o-ciipă din obrajii Isabelei apăru din nou; căci nimeni nu se putea înşela de această faptă a ducelui care.