Inregistrarea site- ului dating, Not Found – Mme


Inregistrarea site- ului dating

Copiile de pe Inregistrarea site- ului dating doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către persoana fizică autorizată. În cazul persoanelor fizice nerezidente, se depun copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.

Inregistrarea site- ului dating

Dacă doreşte înregistrarea o persoană fizică, care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, va depune documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf.

Conform dispozițiilor art.

Date cu Caracter Personal

Formularele de cereri și declarațiile-tip pot fi accesate pe pagina de internet a instituției, la adresa onrc. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronicăva avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.

Inregistrarea site- ului dating

La transmiterea prin mijloace electronice, cererea de înregistrare şi înscrisurile cerute de lege în original se semnează cu semnătură electronică calificată, iar în cazul înscrisurilor cerute în copie certificată de parte, copia este certificată prin semnătură electronică calificată.

În situația transmiterii documentelor prin poștă, se Inregistrarea site- ului dating atașa actul de identitate a solicitantului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.