Propozi? ie de profil


Mihaela Paraschiv, lector dr.

Claudia Tărnăuceanu - Catedra de Limbi clasice, prof. Lumini a Hoar ă Cărăuşu — Catedra de Limba română, asist. Harieta Topoliceanu — Catedra de limba italiană, lector dr.

barbați singuri caută femei în argeș

Am încercat să reunim contribu ii ştiin ifice ale unor specialişti cu experien ă, ini iatori ai analizei limbajului colocvial romanic dar şi a unor cercetători tineri, ale căror studii reprezintă o mărturie a calită ii şi continuită ii, ceea ce demonstrează că la universitatea noastră există un interes deosebit pentru studiul limbilor romanice vorbite astăzi.

Rezultatul final al cercetării s-a materializat în apari ia Dating Girl Nimes. de fa ă, dar a presupus munca în echipă la acest proiect şi reprezintă o contribu ie în formarea ca specialişti în domeniul pregmalingvisticii a doctorilor în filologie, a doctoranzilor şi masteranzilor, aceştia acumulând Propozi?

ie de profil experien ă practică de cercetare. La originea proiectului s-a aflat diversificarea formelor comunicării în limbile romanice contemporane, în societatea 4 modernă actuală. Lucrarea înfă işează următoarele aspecte: mai întâi, în diacronie, trecerea de la latina vulgară la limbile romanice, cu aplica ie practică asupra limbajului cantemirian; apoi, în sincronie, trăsăturile caracteristice lingvistice şi pragmatice ale limbajului colocvial în spa iul romanic, incluzând analiza Propozi?

ie de profil a trăsăturilor specifice acestui limbaj o interesantă analiză lingvistică a romanului Solibo Magnifique al scriitorului haitian francofon, Patrick Chamoiseau precum şi influen a limbajului jurnalistic şi publicitar asupra limbii comune, vorbite în cazul limbilor franceză şi italiană. Astăzi se acordă o aten ie mereu crescândă problemelor foarte diversificate ale comunicării, fapt materializat prin Propozi?

ie de profil în planurile de învă ământ a unor cursuri şi seminarii asupra analizei conversa iei, cursuri şi seminarii de pragmatică şi de pragmalingvistică, de analiză a diferitelor limbaje speciale, sectoriale, precum şi de creearea şi introducerea unor programe de masterat cu acest profil, în cadrul Facultă ii de Litere şi de Jurnalism ale universită ii noastre ieşene.

Din ce în ce mai multe teze de licen ă, Propozi? ie de profil doctorat si diseta ii de masterat se ocupă de astfel de teme ce privesc analiza interac iunii verbale, a dialogului.

Sperăm ca volumul de fa ă să fie un util material de lucru, atât pentru specialiştii în domeniu, cât şi pentru studen ii Facultă ii de Litere, interesa i de subiectul abordat aici cu pasiune. Romanizarea şi consecin ele ei în plan lingvistic Fenomenul de romanitate, prin care se în elege în mod curent, transformarea limbii latine în mai multe idiomuri romanice, de-a lungul cîtorva secole V-IX p.

Romanizarea a însemnat integrarea în lumea romană orbis Romanus prin învă area limbii latine şi adoptarea modului de via ă roman, a popula iilor cucerite de romani în decursul a şase veacuri IV a. Crearea Imperiului Roman a durat, aşadar, mai bine de o jumătate de mileniu, timp în care procesul de romanizare politică a fost dublat de cel de romanizare lingvistică, petrecut într-un ritm mult mai lent, cu diferen e notabile în arealul romanic1.

doamne cauta barbati pentru casatorie novi pazar

Romanizarea lingvistică a provinciilor s-a realizat prin adoptarea graduală a limbii latine în contact cu armata şi administra ia romană; ea a fost un proces spontan, petrecut fără vreo interven ie administrativă, datorat pe de o parte prestigiului cultural al limbii latine, pe de altă parte unor necesită i de ordin practic.

În opinia lingvistului român I. Fischer2învă area limbii latine de către băştinaşi abandonarea treptată a limbii lor materne, s-a petrecut în 3 etape: 1.

Changer de modèle

József Herman, El latin vulgar, edicion española, Barcelona,p 20; idem, Le latin vulgaire, Paris,p Fischer, Latina dunăreană, Bucureşti, Ed. Ştiin ifică şi Enciclopedică,p. Mohl, Introduction à la chronologie du latin vulgaire, Paris,p.

Romanizarea lingvistică a început cu zonele non-latine din Peninsula Italică, în care latina devine de uz general cu excep ia unor inuturi muntoase, mult depărtate de arterele de comunica ie şi de marile centre urbane, în secolul I p. Totuşi, şi în spa iul italic, în inuturile dominate de limbi de cultură, precum etrusca şi greaca, s-a opus o anumită rezisten ă expansiunii Propozi?

ie de profil pe de altă parte, în zonele în care se vorbeau limbi italice înrudite cu latina falisca, umbriana, oscaadoptarea limbii cuceritorilor a fost Propozi?

ie de profil mai rapidă. Extinderea limbii latine pe un vast teritoriu, adoptarea ei progresivă de către popula ii atît de diferite sub aspect etnic şi lingvistic, Propozi? ie de profil ele în Propozi? ie de profil ce priveşte ritmul şi profunzimea romanizării de la o provincie la alta sînt cauzele principale ale diferen ierii teritoriale a limbii latine.

O întrebare care i-a preocupat pe istoricii acestei perioade şi pe lingvişti a fost de ce latina nu s-a putut impune ca limbă oficială a popula iilor cucerite cum s-a întîmplat cu franceza în Africa, cu spaniola în America de Sud, fără a se petrece acel fenomen de dialectizare, finalizat prin apari ia idiomurilor romanice. La această întrebare a încercat, între al ii, să răspundă romanistul francez Jacques Goudet3stabilind cauzalitatea fenomenului în discu ie.

Goudet este de părere că spa iul în care circulă o limbă este configurat de func ionarea intercomprehensiunii între vorbitorii ei, în pofida unor diferen ieri dialectale. Contrar părerii unor reputa i lingvişti că latina vorbită în Imperiul Roman a fost o limbă relativ unitară4Goudet sus ine că într-un areal atît de cuprinzător, cum a fost cel romanic, ideea difuzării unei limbi unice şi pure în gramaticalitatea ei este falsă şi contradictorie; în opinia sa este indiscutabil faptul că diversele comunită i umane care au convie uit în imperiu nu au putut păstra, mai presus de Intalnirea femeii Evron lor etnolingvistică, o convergen ă a latinită ii.

matrimoniale uk luton caut femei divortate budești

O a treia cauză invocată de Goudet ar fi de ordin cultural, constînd în slaba func ionare a învă ămîntului oficial în cuprinsul imperiului roman; dacă dialectofonii latini, spune el, ar fi beneficiat de o instruc ie şcolară generalizată, latina s-ar fi transmis sub o formă relativ unitară, prezentînd doar fenomenele dialectale obişnuite, fără a se transgresa, aşa cum s-a întîmplat, limitele dialectalită ii, chiar dacă au existat unele focare de instruc ie şcolară, admite Goudet, dialectofonii nu s-au integrat latinofonilor cul i, preferînd să comunice între 4 A.

În spa iul romanisticii, de la constituirea ei ca ştiin ă, vocile care au sus inut concep ia endocentrică, acuzată de Goudet, au fost numeroase şi dintre cele mai prestigioase A. Meillet, K. Vossler, J. Marouzeau, G. Mohl, Al. Philippide ; relativa unitate lingvistică pe care o sus in ele este explicată prin posibilitatea Romei de a asigura, ca centru al imperiului, o iradia ie permanentă a inova iilor spre periferie.

După G. Devoto, trecerea la latina epocii postdiocle iene, care prezintă deja trăsături dialectale este un fapt ce iradiază din Roma, fără a ajunge însă în inuturile extreme ale României5.

În filologia românească, Iorgu Iordan6 acceptă ipoteza unită ii relative a latinei populare, comparabilă cu aceea a limbii engleze în imperiul britanic, dar nu e de acord cu Propozi? ie de profil acestei unită i de către Al. Philippide7 care vorbeşte de o latină comună. Iordan nu contestă istoricitatea procesului de formare a unor dialecte provinciale, dar îl consideră temperat de ac iunea centripetă a unor elemente unificatoare armata, administra ia, şcoalacare, slăbind în timp, favorizează ascendentul elementelor centrifuge şi apari ia Propozi?

ie de profil romanice. Şi lingvistul G. Devoto, Storia della lingua di Roma, Bologna,p.

 • Anun? uri gratuite de dating
 • Intalniri femei de varsta a treia
 • Спросила однажды девочка октопаука.

Iordan, Introducere în lingvistica romanică, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică,p. Philippide, Originea românilor, Iaşi,vol I, p.

 • Calaméo - Limbajul colocvial in spatiul romanic
 • Vederea slabă este o propoziție, Sunt morcovii buni pentru ochii dumneavoastră?
 • Flirteaza cu mine
 • Face? i cuno? tin? a cu femeile din Lyon
 • Dex avand in vedere Traducere "propozitii scurte" în franceză Dex text: avand in vedere, falcontravel.

Între vocile care sus in opinia contrară, aceea a aspectului lingvistic eterogen al latinei populare, trebuie luată în considera ie convingerea lui Eugen Coşeriu că teoria sa Propozi? ie de profil limbii ca sistem de izoglose ce include microsisteme diferen iate pe coordonate spa iale, temporale şi sociale, poate fi aplicată şi latinei populare Mai radical, M.

Krepinsky, supraevaluează rolul substratului, deducînd naşterea fiecărui idiom romanic din momentul cuceririi şi romanizării respectivei provincii O sinteză a tuturor discu iilor purtate în timp, cu argumente pro şi contra, asupra unită ii latinei vorbite în Imperiul Roman, aflăm la Veikko Väänänen, care recunoaşte existen a unor variante sociale şi regionale ale latinei populare O altă întrebare suscitată de extraordinara evolu ie a latinei vorbite în epocile postclasică şi tîrzie a fost de ce tocmai în această Propozi?

ie de profil latina înregistrează o evolu ie Dating site- uri femei profundă şi mai rapidă decît în oricare etapă anterioară. Ideea sa este Propozi? ie de profil însă de G. Ivănescu, care respinge ideea de dezorganizare antrenată de schimbările din 9 E Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris,vol I, p.

Coşeriu, Sincronia, diacronia e historia.

Mama în .IE - Blogger | Facebook

El problema del cambio linquistico, Montevideo,p. Ivănescu, op. Două importante evenimente istorice sînt considerate de majoritatea lingviştilor drept condi ii propice ale diferen ierii regionale ale latinei vorbite şi ale evolu iei ei mai rapide în ultimele secole ale imperiului roman: 1.

Reformele administrative men ionate nu au putut fi, aşadar, şi reforme lingvistice, Propozi? ie de profil ele au favorizat continuarea cu o mai mare rapiditate a unui proces preexistent de diversificare a limbii, început odată cu romanizarea Peninsulei Italice.

Acest proces a fost simultan celui de romanizare, întrucît în perioadele de intensă circula ie a unei limbi modificările ei prin simplificare şi regularizare sînt mai puternice Din observa iile de mai sus se poate deduce că, dată fiind complexitatea fenomenelor lingvistice survenite în evolu ia latinei populare, nu se poate invoca o singură cauză sau condi ie favorizantă, pentru că întreaga ambian ă a romanizării a generat acest proces evolutiv, devenit mai intens în ultimele secole ale imperiului roman.

În secolul al IV-lea 14 Ibidem, p. Iluzia unită ii latinei populare ca limbă de circula ie în arealul romanic, o adevărată …. A civiliza iei imperiale, a fost posibilă şi datorită faptului că doar pu ine particularită i dialectale au putut fi redate în scris, Propozi?

ie de profil alfabetul latin nu putea nota detaliile fonetice, ci doar unită ile distincte ale limbii, fonemele.

 1. Site- ul gratuit de dating fara inregistrare senior
 2. Наверное, когда все сведения о существах, ныне находящихся внутри Рамы, поступят в Великую Галактическую базу данных, Рама будет разгружен.
 3. А вчера на обсервационной палубе целая дюжина людей смотрела на этот ошеломляющий тетраэдр, но никто не пожелал поинтересоваться, _кто_ построил его и .
 4. Site- ul gratuit de dating ca adopteunmec

E adevărat că a existat şi o anumită normă a latinei populare, care a avut o ac iune coercitivă similară Propozi? ie de profil latinei literare asupra Propozi? ie de profil iilor dialectale pînă în secolul al IV-lea după cum o dovedesc mai cu seamă inscrip iiledupă care norma îşi pierde vigoarea, elementele unificatoare se diminuează iar cele diversificatoare sporesc, fenomen favorizat atît de ac iunea substraturilor cît şi de cea a superstraturilor, între care cel germanic a fost cel mai influent.

Väänänen e de părere că, în principiu, teza unită ii şi cea a diversită ii latinei vulgare nu sînt atît de opuse şi ireconciliabile cum par la prima vedere; el acceptă existen a unor diferen ieri locale în limba vorbită, care i se par a fi străvechi şi fireşti Aceeaşi opinie conciliantă o întîlnim la A. Schiaffini18 şi R. Väänänen, Introduction au latin vulgaire, Paris,p.

Propoziții cu ce - Resurse didactice

Latina populară versus latina clasică, în procesul glotogenezei romanice Într-o primă etapă a fiin ării ei, filologia romanică, preluînd metodologia lingvisticii indoeuropene, supraevaluase compararea limbilor romanice ca metodă infailibilă de reconstituire a latinei populare, considerînd ca auxiliar materialul oferit de antichitate.

Aceasta este optica lingvistului german Wilhelm Meyer-Lübcke din prima edi ie Strasbourg, a lucrării Grundriss der romanischen Philologie; renun area la acest punct de vedere este evidentă în edi ia a II-a a lucrării citateîn care abordarea conceptului de latină populară se face dintr-o perspectivă integratoare.

O evaluare statistică a tuturor opiniilor cu privire la binomul latina clasică-latina populară şi la rolul lui în formarea limbilor romanice —a preocupat pe J. Extrapolarea punctelor de vedere în această privin ă provine din acceptarea sau contestarearelită ii latinei populare.

Ştiri pe aceeaşi temă Cele mai frecvente confuzii paronimice din limba română: emigrăm sau i Considerată unul dintre cele mai importante semne de punctuaţie, virgula continuă să dea mari bătăi de cap, deşi regulile de bază privind utilizarea ei sunt, spun profesorii, foarte simple.

Iordan, Introducere istorică în studiul limbilor romanice, curs litografiat, Univ. Considerarea latinei clasice drept unică realitate a limbii latine echivalează, în fapt, cu ignorarea legilor evolu iei unei limbi, a dialecticii subtile a cauzelor şi condi iilor care o generează.

Topica si punctuatia limbii romane - aplicatii pentru clasele a III - a si a IV - a

Lingviştii pentru care latina populară a fost o realitate inconetstabilă au formulat diferite accep ii asupra ei, dintre care le vom enumera aici pe cele mai relevante: - W.

Meyer-Lübke consideră latina populară drept limbă a conversa iei oamenilor cultiva i şi a poporului, îndepărtată progresiv în timp, de latina clasică24 ; aceeaşi pozi ie între aspectul scris şi cel vorbit al latinei apare şi la E. Meyer-Lübke, Grammaire des Propozi? ie de profil romanes, Paris, 25 E. Bourciez, Elements de linguistique romane, IV-eme edition, Paris,p. Menendez Pidal, Manual de gramatica historica espagnola, Madrid,p.

Grandgent, pentru care latina populară diferă atît de expresia cultă cît şi de cea rustică sau argotică27fiind o dezvoltare a vechii limbi latine şi reprezentînd instrumentul lingvistic al păturilor mijlocii, modest instruite28 ; - A.

Palmer30oferă o în elegere mai complexă a latinei populare, prin recunoaşterea faptului că în procesul penetrare a latinei în provinciile imperiului roman, ea a reactualizat tendin ele arhaice subzistente latent în graiurile locale şi a primit numeroase inova ii.

Grandgent, Introducere în latina vulgară, Cluj,p. Palmer, The Latin Language, London,Propozi? ie de profil. Savy-Lopez, Le origini neolatine, Milano,p.

Propozitii - Apparier

Iordan, Introducere în lingvistica romanică, p. O interesantă polemică în legătură cu provenien a limbilor romanice din latina populară sau din latina clasică s-a ivit în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Väänänen publicase în un articol în care sus inea că limbile romanice provin în mod certdin latina vulgară În replică, lingvistul polonez W. Manczak răspunde din nou cu un articol, în care sus ine că limbile romanice provin din latina clasică, considerînd latina vulgară o etapă intermediară între latina clasică şi ele.

femei vaduve care cauta barbati in požega

Înseşi formele vulgare citate de Väänänen în Introduction… pag. III Lingvistică, t. Teoria sa despre latina vulgară ca verigă intermediară între latina clasică şi limbile romanice nu este însă deloc nouă, întrucît cu aproape două decenii înainte lingvistul R. Disputa în discu ie pare astăzi definitiv tranşată în favoarea latinei populare, ca sursă a limbilor romanice, dar, aşa cum recunoştea Einar Löfstedt41problematica latinei populare nu va putea fi niciodată complet epuizată.

Cantemir a început să înve e destul de târziu latineşte, la vârsta de doisprezece ani, după cum el însuşi mărturiseşte44pe când se afla ostatic la Constantinopol. Decalajul cronologic între umanismul românesc şi cel apusean a fost subliniat în repetate rânduri de către cercetători e.

Umanism şi iluminism, în Istoria literaturii române. Studii, vol. Contribu ii la istoria umanismului românesc, Cluj-Napoca, Editura Dacia,p. Sluşanschi şi I. Cândea, Cuvânt înainte de V.

Cândea, Studiu introductiv şi Note şi comentarii de A. Pippidi, Indici de I. Câmpeanu Bucureşti, Editura Academiei Române,p. Desigur, scriind în această limbă, fostul principe moldovean se adresa atât cercurilor savante ale Apusului, cât şi învă a ilor din Rusia, ara sa adoptivă în acel moment. Cu toate că neolatina postula revenirea la limba normată a Antichită ii clasice, operele cărturarului român prezintă numeroase caracteristici ale limbii perioadei medievale, vădite influen e ale idiomurilor vernpuraculare cunoscute de autor şi, în multe situa ii, o amprentă clară a limbii române.

Scriitorul agreează varietatea expresiei chiar şi în lucrările cu caracter predominant ştiin ific46 : Descriptio Propozi? ie de profil, Incrementorum et decrementorum Aulae Othman[n]icae sive Aliothman[n]icae historia, Curanus, Historia Moldo-Vlachica, De antiquis nominibus Moldaviaerecurge pentru a exprima aceeaşi idee la serii sinonimice largi şi la construc ii sintactice echivalente semantic, în care, alături de elemente clasice, se strecoară adesea forme medievale preluate, la rândul lor, din latina târzie şi din cea popularăneologisme, create din nevoia de a 45 Jean-Nicole Moreau de Brasey men ionează în memoriile sale politice că principele român vorbea o latină de calitate apud P.