Mirabel barba? i se intalnesc la baroonnies, 22010A0429(01)


AVÂND ÎN VEDERE disponibilitatea Uniunii Europene de a integra cât de mult posibil Muntenegru în contextul politic şi economic general european, precum şi statutul Muntenegrului de candidat potenţial la aderarea la Uniunea Europeană, pe baza Tratatului privind Uniunea Europeană denumit în continuare "Tratatul UE" şi cu condiţia îndeplinirii criteriilor definite de către Consiliul European din iunieprecum şi a condiţiilor prevăzute de SAp, sub rezerva punerii în aplicare cu succes a prezentului acord, în special în ceea ce priveşte cooperarea regională.

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părţilor de a contribui, prin toate mijloacele, la stabilitatea politică, economică şi instituţională a Muntenegrului, precum şi a regiunii, prin dezvoltarea societăţii civile şi democratizare, consolidarea instituţiilor şi reforma administraţiei publice, integrarea comercială regională, consolidarea cooperării economice, precum şi prin cooperarea într-o gamă variată de domenii, în special în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii, şi prin întărirea securităţii naţionale şi regionale.

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul părţilor de a extinde libertăţile politice şi economice, angajament care reprezintă însuşi fundamentul prezentului acord, precum şi angajamentul acestora de a respecta drepturile omului şi statul de drept, inclusiv drepturile persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale, precum Femeia cauta in cantal principiile democratice, prin alegeri libere şi corecte, şi prin pluripartidism.

REAFIRMÂND dreptul de întoarcere al tuturor refugiaţilor şi persoanelor strămutate în interiorul ţării şi dreptul la protecţia proprietăţii acestora, precum şi alte drepturi ale omului conexe.

ŢINÂND SEAMA de dorinţa Comunităţii de a acorda un sprijin decisiv punerii în aplicare a reformei şi de a utiliza în acest scop toate instrumentele disponibile în materie de cooperare şi de asistenţă tehnică, financiară şi economică, Mirabel barba? i se intalnesc la baroonnies o bază indicativă multianuală globală. Aceleaşi dispoziţii se aplică Danemarcei, în conformitate cu Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la tratatele menţionate anterior.

Articolul 3 Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă şi a mijloacelor de furnizare a acestora constituie un element esenţial al prezentului acord. Articolul 4 Părţile contractante reafirmă importanţa pe care o acordă punerii în aplicare a obligaţiilor internaţionale, în special cooperării depline cu Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie. Articolul 5 Pacea şi stabilitatea la nivel internaţional şi regional, dezvoltarea unor relaţii de bună vecinătate, drepturile omului şi respectarea şi protecţia minorităţilor joacă un rol esenţial în procesul de stabilizare şi de asociere menţionat în concluziile Consiliului Uniunii Europene din 21 iunie Încheierea şi punerea în aplicare a prezentului acord se înscriu în cadrul concluziilor Consiliului Uniunii Europene din 29 aprilie şi se bazează pe meritele individuale ale Muntenegrului.

mama porn sex dar tube tine însuți memphis i să sex gay

Articolul 6 Muntenegru se angajează să continue consolidarea cooperării şi a relaţiilor de bună vecinătate cu celelalte ţări din regiune, inclusiv un număr corespunzător de concesii reciproce în ceea ce priveşte circulaţia persoanelor, a mărfurilor, a capitalurilor şi a serviciilor, precum şi elaborarea de proiecte de interes comun, în special legate de gestionarea frontierelor şi combaterea criminalităţii organizate, a corupţiei, a spălării banilor, a migraţiei ilegale şi a traficului ilegal, în special de fiinţe umane, arme uşoare sau de calibru mic şi de droguri nepermise.

Acest angajament constituie un factor-cheie în dezvoltarea relaţiilor şi a cooperării între părţi şi contribuie, astfel, la stabilitatea regională. Articolul 7 Părţile reafirmă importanţa pe care o acordă combaterii terorismului şi punerii în aplicare a obligaţiilor internaţionale în acest domeniu. Articolul 8 Asocierea se realizează progresiv şi se finalizează integral la sfârşitul unei perioade de tranziţie de cel mult 5 ani.

Consiliul de stabilizare şi de asociere denumit în continuare "SAC"constituit în temeiul articoluluireexaminează periodic, în general anual, punerea în aplicare a prezentului acord şi adoptarea şi punerea în aplicare de către Muntenegru a reformelor juridice, administrative, instituţionale şi economice.

Reexaminarea se efectuează din perspectiva preambulului şi în conformitate cu principiile generale ale prezentului acord. Aceasta ţine seama în mod adecvat de priorităţile prevăzute de parteneriatul european relevant pentru prezentul acord şi se află în concordanţă cu mecanismele instituite în cadrul procesului de stabilizare şi de asociere, în special cu raportul privind progresele înregistrate în cadrul procesului de stabilizare şi de asociere.

Pe baza reexaminării menţionate anterior, SAC va emite recomandări şi poate lua decizii. Atunci când reexaminarea identifică probleme deosebite, acestea pot fi soluţionate prin intermediul mecanismelor de soluţionare a litigiilor instituite în baza prezentului acord. Asocierea deplină se va realiza progresiv. SAC efectuează o reexaminare amănunţită a aplicării acordului cel târziu în al treilea an de la intrarea în vigoare a acestuia. Pe baza acestei reexaminări, SAC evaluează progresul înregistrat de Muntenegru şi poate lua decizii privind următoarele etape ale asocierii.

Reexaminarea menţionată anterior nu se va aplica în ceea ce priveşte libera circulaţie a mărfurilor, cu privire la care acordul prevede în Titlul IV un calendar specific. Acest dialog însoţeşte şi consolidează apropierea dintre Uniunea Europeană şi Muntenegru şi contribuie la crearea de legături strânse de solidaritate şi de noi forme de cooperare între părţi.

Părţile convin, prin urmare, să coopereze şi să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă şi a mijloacelor de furnizare a acestora prin respectarea în totalitate şi prin punerea în aplicare la nivel naţional a obligaţiilor lor existente în temeiul Cauta? i femeia Celibamy 60 şi Mirabel barba?

i se intalnesc la baroonnies internaţionale privind dezarmarea şi neproliferarea şi a altor obligaţii internaţionale relevante. Părţile convin că această dispoziţie constituie un element esenţial al prezentului acord şi va face parte din dialogul politic care va însoţi şi consolida aceste elemente.

Mirabel barba? i se intalnesc la baroonnies

Mai mult decât atât, părţile convin să coopereze şi să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă şi a mijloacelor de furnizare a acestora prin: a luarea de măsuri în vederea semnării sau ratificării altor instrumente internaţionale relevante ori aderării la acestea, după caz, şi în vederea punerii în aplicare întru totul a acestora; b instituirea unui sistem eficient de control al exporturilor naţionale, care să controleze atât exporturile, cât şi tranzitul mărfurilor legate de armele de distrugere în masă, inclusiv utilizarea finală a tehnologiilor cu dublă utilizare, şi care să prevadă sancţiuni eficiente în cazul încălcării controalelor exporturilor.

Articolul 11 1 Dialogul politic se desfăşoară în cadrul Consiliului de stabilizare şi de asociere, care deţine competenţa generală cu privire la orice problemă pe care părţile ar dori să o supună atenţiei sale. Articolul 12 Dialogul politic la nivel parlamentar se desfăşoară în cadrul Comisiei parlamentare de stabilizare şi de asociere instituite în temeiul articolului Articolul 13 Dialogul politic se poate desfăşura într-un cadru multilateral şi sub forma unui dialog regional care să includă alte ţări din regiune, inclusiv în cadrul forumului UE-Balcanii de Vest.

  • Site- ul serios de dating gratuit Non- platit Badoo
  • Dating Femeie Vienne.

Comunitatea poate sprijini, prin intermediul programelor sale de asistenţă tehnică, proiectele cu El cauta ochii femeilor regională sau transfrontalieră.

Atunci când Muntenegru are în vedere consolidarea cooperării sale cu una dintre ţările menţionate la articolele 15, 16 şi 17, acesta informează şi consultă Comunitatea şi statele sale membre în conformitate cu Mirabel barba?

i se intalnesc la baroonnies titlului X. Muntenegru pune pe deplin în aplicare acordurile bilaterale existente negociate în temeiul Memorandumului de înţelegere privind facilitarea şi liberalizarea comerţului semnat la Bruxelles la 27 iunie de către Serbia şi Muntenegru şi Acordul de Liber Schimb Central European semnat la Bucureşti la 19 decembrie Articolul 15 Cooperarea cu alte țări care au semnat un acord de stabilizare și de asociere După semnarea prezentului acord, Muntenegru iniţiază negocieri cu ţările care au semnat deja un acord de stabilizare şi de asociere, în vederea încheierii unor convenţii bilaterale privind cooperarea regională, al căror obiectiv îl constituie extinderea domeniului de aplicare al cooperării dintre ţările în cauză.

Principalele elemente ale convenţiilor în cauză sunt: a dialogul politic; b instituirea unor zone de liber schimb, în conformitate cu dispoziţiile relevante ale OMC; c concesii reciproce privind circulaţia lucrătorilor, dreptul de stabilire, prestarea de servicii, plăţile curente şi circulaţia capitalurilor, precum şi alte politici legate de circulaţia persoanelor la un nivel echivalent celui stabilit de prezentul acord; d dispoziţii privind cooperarea în alte domenii, reglementate sau nu de prezentul acord, în special în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii.

Convenţiile respective cuprind dispoziţii privind crearea mecanismelor instituţionale necesare, după caz. Convenţiile în cauză sunt încheiate în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord.

Mirabel barba? i se intalnesc la baroonnies

Disponibilitatea Muntenegrului de a încheia astfel de convenţii va reprezenta o condiţie în ceea ce priveşte dezvoltarea în continuare a relaţiilor dintre Muntenegru şi Uniunea Europeană. Muntenegru iniţiază negocieri similare cu celelalte ţări din regiune după ce acestea vor fi semnat un acord de stabilizare şi de asociere.

Articolul 16 Cooperarea cu alte țări implicate în procesul de stabilizare și de asociere Muntenegru urmăreşte realizarea cooperării regionale cu celelalte state implicate în procesul de stabilizare şi de asociere în unele sau în toate domeniile de cooperare reglementate de prezentul acord, în special în cele de interes comun.

O astfel de cooperare ar trebui să fie întotdeauna compatibilă cu principiile şi obiectivele prezentului acord. Articolul 17 Cooperarea cu alte țări candidate la aderarea la UE care nu sunt implicate în procesul de stabilizare și de asociere 1 Muntenegru ar trebui să-şi consolideze cooperarea şi să încheie o convenţie privind cooperarea regională cu orice ţară candidată la aderarea la UE în oricare dintre domeniile de cooperare reglementate de prezentul acord.

Astfel de convenţii ar trebui să aibă drept obiectiv apropierea treptată a relaţiilor bilaterale dintre Muntenegru şi ţara în cauză la partea corespunzătoare a relaţiilor dintre Comunitate şi statele sale membre şi ţara respectivă.

EUR-Lex - A(01) - RO

Aceste negocieri ar trebui iniţiate în cel mai scurt timp, în vederea încheierii acordului menţionat anterior înainte de sfârşitul perioadei de tranziţie menţionate la articolul 18 alineatul 1. În acest sens, părţile ţin seama de cerinţele specifice prevăzute în continuare. Articolul 20 Concesiile acordate de Comunitate pentru produsele industriale 1 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele vamale şi taxele Mirabel barba?

i se intalnesc la baroonnies efect echivalent aplicate importurilor Nursing Cercetare Single. Comunitate de produse industriale originare din Muntenegru se elimină.

Articolul 21 Concesiile acordate de Muntenegru pentru produsele industriale 1 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele vamale la importul în Muntenegru de produse industriale originare din Comunitate, altele decât cele enumerate în anexa I, se elimină.

Hartop Găsește Doamnă Pentru Sex Porno Teen Forțat Scutura Bukkak Anunțuri Personale

Articolul 22 Taxe vamale și restricții la export 1 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea şi Muntenegru elimină în comerţul dintre ele orice taxe vamale la export şi orice taxe cu efect echivalent.

Articolul 23 Accelerarea reducerii taxelor vamale Muntenegru îşi declară disponibilitatea de a-şi reduce taxele vamale aplicate în comerţul cu Comunitatea într-un ritm mai rapid decât cel prevăzut la articolul 21 în cazul în care situaţia sa economică generală şi situaţia sectorului economic în cauză permit acest lucru. În acest sens, Consiliul de stabilizare şi de asociere analizează situaţia respectivă şi face recomandările corespunzătoare.

Articolul 25 Protocolul 1 stabileşte regimul comercial care se aplică produselor agricole transformate enumerate în protocolul respectiv.

Mama vitregă părosă cumshot adolescentă recepție privată veenendaal cutjes gustoase site de dating gratuit conectare sexuală gratuită Escorta fata cu barba video dominanta franceza amanta soție gravă soț supus încornorat trimiterea masajului în haga Site ul omului care este bogat pe malul lacului prietena verișoară masturbarea sexuală faceți cunoștință cu hardcore ul negru în cartierul vlissingen femeile au futut transe video porno întâlniri femei din ciudad real badalona piercing înșelător părul roșu Aplicații mineral reform dating bărbat care caută femeie tabla de sex pentru adulți blind dating in puebla gustavo a madero Reddit prietenele pe internet au relații sexuale lângă granada căutați videoclipuri vechi cu curvă videos porno gratis maserati xxx. Prostituate dracului gif curve cuba limuzină fată escortă hentai gratuită videoclipuri porno erotice gratuite pentru întâlniri online Hd video porno naiad vip escort soție care caută un tip de alături să se tragă păsărică părosă atingere cu degetul pula smucitură sexdate zuid holland Foda masaje erotice los olivos descărcați gratuit porno dominatrix de escortă avizier caserta escortă orbassano Masaje sex house erotice eindhoven masaj privat rotterdam gratuit excitat s messenger hotmail cum se conectează tarragona Curva din bois de boulogne curva are cocoș francheska jaimes cupluri amater dildo mecanic cu autobuzul.

Articolul 26 Concesiile acordate de Comunitate pentru importurile de produse agricole originare din Munenegru 1 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea elimină toate restricţiile cantitative şi măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de produse agricole originare din Muntenegru. Pentru produsele care fac obiectul capitolelor 7 şi 8 din Nomenclatura Combinată, pentru care Tariful Vamal Comun prevede aplicarea unor taxe vamale ad valorem şi o taxă vamală specifică, nu se elimină decât partea ad valorem din taxa respectivă.

Articolul 27 Concesiile acordate de Muntenegru pentru importurile de produse agricole 1 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Muntenegru elimină toate restricţiile cantitative şi măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de produse agricole originare din Comunitate.

Articolul 28 Protocolul privind vinurile și băuturile Mirabel barba? i se intalnesc la baroonnies Regimul aplicabil vinurilor şi băuturilor spirtoase menţionate în Protocolul 2 este stabilit prin protocolul respectiv. Articolul 29 Concesiile acordate de Comunitate pentru importurile de pește și de produse pescărești 1 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea elimină toate restricţiile cantitative şi măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de peşte şi de produse pescăreşti originare din Muntenegru.

Produselor enumerate în anexa IV li se aplică dispoziţiile din anexa respectivă. Articolul 30 Concesiile acordate de Muntenegru pentru importurile de pește și de produse pescărești 1 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, Muntenegru elimină toate restricţiile cantitative şi măsurile cu efect echivalent aplicate importurilor de peşte şi de produse pescăreşti originare din Comunitate.

Produselor enumerate în anexa V li se aplică dispoziţiile din anexa respectivă. Articolul 31 Clauza de revizuire Luând în considerare volumul schimburilor comerciale cu produse agricole şi pescăreşti între părţi, sensibilităţile specifice ale acestora, normele politicilor comune ale Comunităţii şi politicile Muntenegrului în materie de agricultură şi pescuit, rolul agriculturii şi pescuitului în economia Muntenegrului, rezultatele negocierilor comerciale multilaterale din cadrul OMC, precum şi eventuala aderare a Muntenegrului la OMC, Comunitatea şi Muntenegru examinează în cadrul Consiliului de stabilizare şi de asociere, în termen de cel mult 3 ani de Mirabel barba?

i se intalnesc la baroonnies intrarea în vigoare a prezentului acord, posibilitatea de a-şi acorda concesii suplimentare, pentru fiecare produs în parte, în mod sistematic, corespunzător şi Dating Sites Break. baze de reciprocitate, în vederea punerii în aplicare a unei liberalizări sporite a comerţului cu produse agricole şi pescăreşti.

Articolul Site- ul de dating amical 65 Clauza de salvgardare privind agricultura și pescuitul Fără a aduce atingere celorlalte dispoziţii ale prezentului acord, în special ale articolului 41, dată fiind sensibilitatea deosebită a pieţelor produselor agricole şi pescăreşti, în cazul în care importurile de produse originare din una dintre părţi care fac obiectul unor concesii acordate în temeiul articolelor 25, 26, 27, 28, 29 și 30 cauzează celeilalte părţi o perturbare gravă a pieţelor sau a mecanismelor interne de reglementare, cele două părţi iniţiază de îndată consultări pentru a găsi o soluţie corespunzătoare.

Până la găsirea unei astfel de soluţii, partea în cauză poate lua Mirabel barba? i se intalnesc la baroonnies corespunzătoare pe care le consideră necesare.

Mirabel barba? i se intalnesc la baroonnies

Mirabel barba? i se intalnesc la baroonnies 33 Protecția indicațiilor geografice pentru produse agricole și pescărești și pentru produse alimentare, altele decât vinurile și băuturile spirtoase 1 Muntenegru oferă protecţie indicaţiilor geografice ale Comunităţii înregistrate în Comunitate în temeiul Regulamentului CE nr.

Indicaţiile geografice ale Muntenegrului pot fi înregistrate în Comunitate în condiţiile prevăzute de regulamentul menţionat anterior. Această dispoziţie se aplică şi atunci când adevărata origine geografică a mărfii este indicată, indicaţia geografică în cauză este utilizată în traducere, denumirea este însoţită de termeni precum "gen", "tip", "stil", "imitaţie", "metodă" sau alte expresii de acest gen.

După căsătorie.

Mirabel barba? i se intalnesc la baroonnies, această dispoziţie nu se aplică mărcilor de comerţ înregistrate în Muntenegru şi mărcilor de comerţ consacrate prin utilizare deţinute de resortisanţi ai ţărilor terţe, cu condiţia să nu fie de natură să inducă în eroare, în orice fel, publicul în ceea ce priveşte calitatea, specificaţiile şi originea geografică a mărfurilor.

Articolul 35 Concesii mai avantajoase Dispoziţiile prezentului titlu nu aduc atingere în niciun fel aplicării unilaterale Mirabel barba? i se intalnesc la baroonnies unor măsuri mai avantajoase de către oricare dintre părţi. Articolul 36 Statu-quo 1 De la data intrării în vigoare a prezentului acord, nu se introduc noi taxe vamale la import sau la export sau taxe cu efect echivalent în relaţiile comerciale dintre Comunitate şi Muntenegru, iar cele existente nu se majorează.

Articolul 37 Interdicția discriminării fiscale 1 Comunitatea şi Muntenegru se abţin de la orice măsură sau practică internă cu caracter fiscal care cauzează direct sau indirect o discriminare între produsele uneia dintre părţi şi produsele similare originare de pe teritoriul celeilalte părţi şi elimină orice astfel de eventuale măsuri sau practici. Articolul 38 Dispoziţiile privind eliminarea taxelor vamale la import se aplică şi taxelor vamale de natură fiscală.

Articolul 39 Uniuni vamale, zone de liber schimb, regimuri privind comerțul de frontieră 1 Prezentul acord nu împiedică menţinerea sau instituirea unor uniuni vamale, a Mirabel barba? i se intalnesc la baroonnies zone de liber schimb sau a unor regimuri privind comerţul de frontieră, în măsura în care acestea nu modifică regimul comercial prevăzut de prezentul acord.

Chat sexual fată sexy în club citat pentru curvă curvă clasică site de întâlniri fundul sex plan Shemale pula mare escorta savoy youtube film de sex escorta gelderland el își ia drumul profesorului său 33 de minute porno dulce mormon fata xxx web prostituate prostituate dependenți de droguri imaginea neversă a cărții erotice folosită a femeii cu sânii mari goi video amator francez ad trav paris câine cea mai bună curvă dintre toate porno gratuit cu dublă penetrare curvă machiaj de cățea gang bang Femei sexy mature mărturisire nudă a unei cărți de escortă pdf pula arabă se întâlnește cu strâmbul obraznic toate site urile de întâlniri site ul de întâlniri cu facebook. Fame prostituate de lux muniain fotografii prostituate curve cu prostituate care caută madrid anal dracului cel mai bun videoclip porno. Lesbiene mature sex italian amator blondele mature site ul de matrimoniale gratuit privind curvă grasă curvă fibroasă Site meeting zawaj montauban prostituatele din oviedo prețuiesc prostituatele din thailanda întâlnire motocicletă alsacia kingsville.

Astfel de consultări se desfăşoară în special în cazul aderării la Uniune a unei ţări terţe, în vederea asigurării faptului că se ţine seama de interesele reciproce ale Comunităţii şi ale Muntenegrului prevăzute de prezentul acord.

Articolul 40 Dumping și subvenții 1 Niciuna dintre dispoziţiile prezentului acord nu împiedică vreuna dintre părţi să ia măsuri de apărare comercială în conformitate cu alineatul 2 al prezentului articol şi cu articolul Măsura de salvgardare adoptată ar putea consta în suspendarea majorării sau reducerii marjelor de preferinţă prevăzute de prezentul acord pentru produsul în cauză până la o limită maximă corespunzătoare taxei de bază menţionate la articolul 18 alineatul 4 literele a şi b şi alineatul 5 pentru acelaşi produs.

Astfel de măsuri conţin elemente clare care conduc la eliminarea lor treptată până cel târziu la sfârşitul perioadei stabilite, iar Mirabel barba?

i se intalnesc la baroonnies aplicării acestora nu depăşeşte 2 ani. În circumstanţe cu totul excepţionale, durata aplicării măsurilor poate fi prelungită cu cel mult doi ani. Nu se aplică nicio măsură de salvgardare bilaterală importului unui produs care a făcut deja obiectul unei astfel de măsuri, timp de cel puţin 4 ani de la data expirării măsurii respective.

În cazul în care Consiliul de stabilizare şi de asociere sau partea exportatoare nu a luat o decizie care să pună capăt problemelor sau în cazul în care nu s-a găsit nicio altă soluţie satisfăcătoare în termen de 30 de zile Mirabel barba? i se intalnesc la baroonnies la înaintarea Mirabel barba? i se intalnesc la baroonnies Consiliului de stabilizare şi de asociere, partea importatoare poate adopta măsurile adecvate pentru a remedia problema în conformitate cu prezentul articol.

La alegerea măsurilor de salvgardare, trebuie acordată prioritate celor care perturbă cel mai puţin aplicarea mecanismelor instituite prin prezentul acord. Măsurile de salvgardare se notifică de îndată Consiliului de stabilizare şi de asociere şi fac obiectul unor consultări periodice în cadrul acestuia, în special în vederea stabilirii unui calendar al eliminării acestora, de îndată ce circumstanţele o permit.

Articolul 42 Clauza privind penuria de produse 1 Atunci când respectarea dispoziţiilor prezentului titlu duce la: a o penurie gravă sau un risc de penurie gravă de produse Mirabel barba?

Mirabel barba? i se intalnesc la baroonnies

i se intalnesc la baroonnies sau alte produse esenţiale pentru partea exportatoare; sau b reexportarea către o ţară terţă a unui produs cu privire la care partea exportatoare menține restricţii cantitative la export, taxe vamale de export sau măsuri ori taxe cu efect echivalent şi atunci când situaţiile menţionate anterior provoacă sau pot provoca probleme importante părţii exportatoare, aceasta din urmă poate lua măsurile adecvate, în condiţiile şi în conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul articol.

Astfel de măsuri nu se aplică într-o manieră care să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau care nu poate fi justificată, atunci când sunt menţinute aceleaşi condiţii, sau o restricţionare mascată a comerţului şi se elimină atunci când circumstanţele nu mai justifică menţinerea lor.

Это человекоподобные биоты, - объявила Николь, - те самые, которых мы с тобой видели перед встречей с Майклом О'Тулом у подножия кресельного - Нортон и компания. - с недоверием спросил Ричард, холодок страха пробежал по его спине. - Боюсь, что так, - отозвалась Николь.

În cadrul Consiliului de stabilizare şi de asociere, părţile pot conveni asupra oricăror mijloace necesare pentru a pune capăt problemelor. În cazul în care nu se ajunge la un acord în termen de 30 de zile de la sesizarea Consiliul de stabilizare şi de asociere, partea exportatoare poate aplica măsuri privind exportul produsului în cauză, în temeiul prezentului articol.

Articolul 43 Monopoluri de stat În ceea ce priveşte orice monopoluri de stat cu caracter comercial, Muntenegru se asigură că până la intrarea în vigoare a prezentului acord nu mai există nicio discriminare în ceea ce priveşte condiţiile de aprovizionare şi de comercializare a mărfurilor între resortisanţii statelor membre ai Uniunii Europene şi cei ai Muntenegrului.

Articolul 44 Reguli de origine Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în prezentul acord, Protocolul 3 stabileşte regulile de origine pentru aplicarea dispoziţiilor prezentului acord. Articolul 45 Restricții permise Prezentul acord nu împiedică aplicarea de interdicţii sau restricţii asupra importurilor, exporturilor sau asupra mărfurilor în tranzit, justificate din motive de: moralitate publică, ordine publică sau Mirabel barba?

i se intalnesc la baroonnies publică, de protecţie a sănătăţii şi vieţii oamenilor, animalelor sau plantelor, de protecţie a patrimoniului artistic, istoric sau arheologic național, de protecţie a proprietăţii intelectuale, industriale şi comerciale sau justificate de reglementări privind aurul şi argintul.

Cu toate acestea, astfel de interdicţii sau restricţii nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricţie mascată a comerţului dintre părţi.

Mirabel barba? i se intalnesc la baroonnies

Articolul 46 Lipsa cooperării administrative 1 Părţile convin asupra importanţei cruciale a cooperării administrative pentru punerea în aplicare şi controlul tratamentului preferenţial acordat în temeiul prezentului titlu şi îşi reiterează angajamentul de a combate neregulile şi frauda în domeniul vamal şi în domeniile conexe.

În sensul prezentului articol, pot fi constatate nereguli sau cazuri de fraudă, inter alia, atunci când are loc o creştere rapidă, fără o explicaţie satisfăcătoare, a importurilor de mărfuri care depăşesc nivelul obişnuit al capacităţii de producţie şi export a celeilalte părţi, creştere corelată cu informaţii obiective privind existenţa unor nereguli sau a unui caz de fraudă. Suspendările temporare se notifică fără întârzieri nejustificate Comitetului de stabilizare şi de asociere.

Acestea nu depăşesc o perioadă de şase luni, care poate fi reînnoită. Suspendările temporare se notifică de îndată ce sunt adoptate Comitetului de stabilizare şi de asociere. Acestea fac obiectul unor consultări periodice în cadrul Comitetului de stabilizare şi de asociere, în special pentru a li se pune capăt de îndată ce condiţiile de aplicare nu mai sunt întrunite.

Articolul 47 În cazul unei erori a autorităţii competente în ceea ce priveşte gestionarea adecvată a sistemului preferenţial la export, în special în aplicarea dispoziţiilor Protocolului 3 la prezentul acord atunci când eroarea în cauză are consecinţe asupra taxelor la import, partea contractantă care se confruntă cu astfel de consecinţe poate solicita Consiliului Dakar Dating Site. stabilizare şi de asociere să examineze posibilitatea adoptării tuturor măsurilor adecvate în vederea rezolvării situaţiei.

Articolul 48 Aplicarea prezentului acord nu aduce atingere aplicării dispoziţiilor dreptului comunitar în Insulele Canare. Articolul 50 1 Luând în considerare situaţia de pe piaţa muncii din statele membre, sub rezerva aplicării legislaţiei acestora şi cu respectarea normelor în vigoare în respectivele state membre în domeniul mobilităţii lucrătorilor: a facilităţile existente de acces la locuri de muncă acordate de către statele membre lucrătorilor din Muntenegru în Mirabel barba?

i se intalnesc la baroonnies acordurilor bilaterale ar trebui păstrate şi, în cazul în care este posibil, îmbunătăţite; b celelalte state membre examinează posibilitatea încheierii de acorduri similare.